Matura Shtetërore

Matura Shtetërore 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Udhëzime për plotësimin e formularit A1 Matura Shtetërore 2013 

 

 

           Programet Orientuese të Maturës Shtetërore  

 

 

 

Matura Shtetërore 2012

 • Lista e kandidatëve fitues në raundin e dytë të regjistrimeve në institucionet publike të arsimit të lartë për vitin akademik 2012 - 2013
 • Pikët e fituesit të fundit për raundin e dytë sipas programeve të studimit
 • Udhëzim Nr. 23, datë 14.09.2012 për "Procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë si edhe për transferimin e studimeve për vitin akademik 2012 - 2013"
 • Shtojca Nr. 1
 • Regjistrimi Online për fituesit në universitete në vitin akademik 2012-2013 Udhëzues Regjistrimi Online për fituesit e vitit akademik 2012-2013
  Formulari A2 Matura Shtetërore 2012
  Formula e llogaritjes së pikëve Matura Shtetërore 2012 Video udhëzuese për plotësimin e formularit A2 Formulari A2 MSH 2012 Formulari A2 i korrigjimit të pasaktësive MSH 2012 Udhëzim për Formularin A2 për korrigjimin e pasaktësive Udhëzim për plotësimin Online te Formularit A2 (MSH 2012) Koeficientët e (profileve/indekseve) të shkollave të mesme Koeficientët e lëndëve me zgjedhje Pikët e fituesit të fundit 2007 - 2011
  Provimi i Lëndëve me Zgjedhje Matura Shtetërore 2012
  Notat e Provimeve me zgjedhje - Z1Z2Z3 - MSH 2012
  Testet dhe skemat e vlerësimit - Z1Z2 - MSH 2012
  Provimi iMatematikës 2012
  Rezultatet e provimit të Matematikës - Matura Shtetërore 2012
  Shpjegim për vlerësimin me pikë të zgjidhjeve të testit të matematikës M-Sh 2012
  Pikët e fituesit të fundit Matura Shtetërore 2011
  Provimi i Letërsisë 2012
  Rezultatet e provimit të Letërsisë MSH 2012
  Testet dheSkemat Gjuhe shqipe dhe letërsi
  • Gjuhe shqipe dhe letersi, artistike e re
  Shkollat e mesme, artistike, e re A Skemë vlerësimi artistike e re- Varianti A Shkollat e mesme, artistike, e re B Skeme vleresimi artistike e re- Varianti B
  • Gjuhe shqipe dhe letersi, gjimnazi 2012
  Gjimnazi 2012, Varianti A Skeme vleresimi, gjimnazi 2012- Varianti A Gjimnazi 2012, Varianti B Skeme e vleresimi, gjimnazi 2012 - varianti B
  • Letersi dhe gjuhe shqipe, artistike, koreografike, sportive me kohe te shkurtuar
  Shkollat e mesme, artistike, e vjeter A Skeme vleresimi, kohe e shkurtuar- Varianti A Shkollat e mesme, artistike, e vjeter B Skeme vleresimi, kohe e shkurtuar - Varianti B
  • Letersi dhe gjuhe shqipe, gjimanzi drejtimi natyror
  Gjimnazi drejtimi natyror kurrikula e vjeter A Skeme vleresimi natyror (i vjeter)- Varianti A Gjimnazi drejtimi natyror kurrikula e vjeter B Skeme vleresimi natyror (i vjeter)- Varianti B
  • Letersi dhe gjuhe shqipe, gjimnazi drejtimi shoqeror
  Gjimnazi drejtimi shoqeror dhe i pergjithshem kurrikula e vjeter A Skeme vleresimi, shoqeror i vjeter, A Gjimnazi drejtimi shoqeror dhe i pergjithshem kurrikula e vjeter B Skeme vleresimi, shoqeror i vjeter, B
  • Letersi dhe gjuhe shqipe, gjuhet e huaja
  Shkollat e mesme te gjuheve te huaja e vjeter A Skeme vleresimi, gjuhet e huaja, i vjeter, A Shkollat e mesme te gjuheve te huaja e vjeter B Skeme vleresimi, gjuhet e huaja, i vjeter, B
  • Letersi dhe gjuhe shqipe, pedagogjike
  Shkollat e mesme pedagogjike e vjeter Skeme vleresimi pedagogjike e vjeter
  • Letersi dhe gjuhe shqipe, seksioni dygjuhesh
  Shkollat e mesme te gjuheve te huaja seksioni dygjuhesh e vjeter A Skeme vleresimi gjuhet e huaja seksioni dygjuhesh- Varianti A Shkollat e mesme te gjuheve te huaja seksioni dy gjuhesh e vjeter B Skeme vleresimi gjuhet e huaja seksioni dygjuhesh- Varianti B
  • Letersi dhe gjuhe shqipe, teknike profesionale
  Shkollat e mesme teknike profesionale A Skeme vleresimi profesional- Varianti A Shkollat e mesme teknike profesionale B Skeme vleresimi profesional- Varianti B
  Njehsimi i Diplomave / Dëftesave
  Matura Shtetërore 2012 Matura Shtetërore 2011

  Matura Shtetërore 2010

  Matura Shtetërore 2009